Kraftstasjoner i Jølster kan bli solgt til Tyskland!

Nordkraft som har søkt om konsesjon for kraftutbygging av Jølstra, har solgt flere av sine kraftverk til Tyskland. Er det en slik utvikling Jølster kommune og grunneierne langs Jølstra ønsker? Er det ikke bedre at vi tilbyr tyske sportsfiskere en fortsatt attraktiv fiskereise hit til Nord-Europas rikeste ørretvassdrag og at hele bygda drar nytte av inntektene. Her kan reiselivsnæringen i Jølster få viktige fremtidige inntekt og fortsatt ha den vakre elva si til glede for både turister og sitt eget livsmiljø. Vi har ingen garanti for at de to konsesjonssøkerne Nordkraft og Sunnfjord Energi ikke selger sine kraftverk videre til tyskere og andre utenlandske kapitalister. For dem kan det bli billigere å ha sitt eget kraftverk enn å kjøpe strømmen fra norske kraftprodusenter. Mer info på www.fiskeguiden.no

Vist 281 gonger. Følgt av 5 personar.

Kommentarar

Er dette ein kronikk eller eit debattinnlegg? Dersom du vil ha debatt om emnet, så vil eg spørgje deg, kva synspunkt har du på at den Norske stat gjennom oljefondet kjøper opp eigedomer, og investerer i utlandet for milliarder? Uansett kven som eig eit evnt. kraftverk i Jølstra, så vil fallretsintektene tilfalle grunneigar. Likeeins vil eigedomskatt på ca 7 mill. årleg tilfalle kommunen.

Det er mangt ein kan undra seg over når ein les det kraftutbyggjingsmotstandarane skriv. Ein ting er no korleis ein stendig ser ut til å meina at inntektene frå at nokon kjem for å slengja ut eit makkaklysa i elvi er like store som kraftinntektene, og at dei på mirakulaust vis kjem alle til gode. I motsetnad til inntektene grunneigarar og kommune får. (No fer vel skatteinntektene straks til rådhuset i Storførde kommune, det er gjerne det du meinar?)

Noko anna er korleis ein konkluderar med at det brått vert fiskatomt, og/eller heilt utan interesse å fiska i elvi om den vert utbygd. Dette trass i alle restriksjonane dei som gjev konsesjon set i høve utbyggjingar for å ta vare på m.a. fisken.

Og kvifor berre tyske fiskarar? Kvifor ikkje norske, franske eller til og med amerikanske? Og kvifor vil det ikkje vera attraktivt for dei meir, vil ingen av dei koma for å fiska eller på anna vis oppleva det Jølster kan by på? Er dette basert på spyrjeundersøkingar, brev eller sinte kommantarar? Eller er det di meining?

Og er det ingen verdi av rein kraftproduksjon? Og skulle det vera det, kvar skal den i så fall produserast? Dei som er imot vasskraft plar vera imot vindkraft også. Og min noko provoserande uttale er at dei også plar vera like egoistiske i tankegongen i høve våre sams naturgoder som desse vonde grunneigarane og deira kapitalistiske bakmenn.

Spyrsmåli mine om eigarskapen formulerte Johannes så godt at det er ingen grunn til å ta dei oppatt.

Når utlendingane kjøper opp norske e-verk er det neppe distrktstøtte til Norge. Vert litt uroa for framtidig kraftforsyning/prisar når straumen vert sendt ut av landet og dei utenlandske eigarane skal selje tilbake til oss brukarane.

Annonse

Nye bilder