Viser arkivet for stikkord sogn

Paneldebatt på Skei tysdag 3. september

Temaet er rett og slett: Korleis skal vi få fart på Sogn og Fjordane?
Det private næringslivet i Sogn og Fjordane spelar ei svært sentral rolle i utviklinga av fylket vårt. Det same gjer ein velfungerande og effektiv offentleg sektor.
Vi veit at dei politikarar og parti ser ulikt på så vel privat næringsverksemd som på rammevilkår. Kva rammevilkår næringslivet har til ei kvar tid vil likevel avgjere kva retning utviklinga vil ta. Difor er haldningane og slagkrafta til dei som skal representere oss på Stortinget dei neste fire åra så enormt viktig.
Er du interessert i å vite korleis dei fremste politikarane våre ser på nærings- og samfunnsutviklinga i Sogn og Fjordane; om kva dei meiner bør gjerast for å få meir vekst og utvikling, for å få auka folketal? Korleis skal vi greie å få ”vår del av kaka”? Då bør du få med deg dette ordskiftet, på Skei Hotel rett før stortingsvalet.
Vi har fått dei fremste av kandidatane på stortingsvallistene i fylket vårt til å møte til paneldebatt på Jølster for nettopp å debattere spørsmål knytt opp til næringspolitikk spesielt og samfunnspolitikk generelt. Temaet er spissa inn mot utfordringar og mulegheiter på nærings- og samfunnsområda i Sogn og Fjordane. Rammevilkår som samferdsle, skattar og avgifter, samt offentleg regulering, restriksjonar og tidsbruk, vil bli aktuelle tema. Det same vil rekruttering og utdanning. Vi skal dessutan, ut frå fylkeskommunen sine planer, bli mange tusen fleire menneske i fylket i 2016. Kva må til for å makte denne ambisjonen? Vi ser store strukturendringar i landbruket, i havbruket, innan tryggings- og naudetatane. Ser vi teikn til sentralisering og endring av kommunestrukturen? Og kva med fylkeskommunen si framtid? Viktige tema å få opp på bordet før stortingsvalet!
Det er mange ting å ta tak i, og vi skal få fram kva vi kan forvente oss av dei som kan bli våre fremste folkevalde og kva vi kan vente oss av partia deira. Vil dei gje klare og tydelege svar til veljarane før valet?
Så, møt opp og få med deg debatten! NHO Sogn og Fjordane skal gjere sitt beste for å få til ein god, konkret og klargjerande debatt.
Det vert sjølvsagt også gode høve for publikum til å stille spørsmål til politikarane under møtet.
Og, ikkje minst: Det blir presentasjonar av samfunnsrekneskapane til nokre bedrifter, som vil synleggjere kva sjølv små verksemder bidreg med til samfunnet rundt seg.
Stad: Skei Hotel
Tid: 3. september 2013 kl. 18.00-21.00
Paneldeltakarar: Trude Brosvik, KrF, Frank Willy Djuvik, FrP, Sveinung Rotevatn, V, Vibeke Johnsen, SV, Ingrid Heggø, Ap, Ingunn Kandal, Raudt, Bjørn Lødemel, H, Liv Signe Navarsete, Sp.
Tema: Korleis få fart på Sogn og Fjordane?
Debattleiar: Regiondirektør i NHO SF, Jan Atle Stang
Arrangør: NHO Sogn og Fjordane

Det nye kommunekartet

Ein stortingsrepresentant frå Framstegspartiet har på norsk TV teikna eit framtidig ”kommunekart” for Hordaland. Her er kartet for Sogn og Fjordane.

Så langt eg kan forstå, er idealet blant dei mest reguleringskåte at kvar kommune i landet skal ha minst 30.000 innbyggarar. I så fall vil dette seie at det i Sogn og Fjordane jamt rekna skal vere 3,5 kommunar.

Fordi fylket har ein Europaveg med den tregaste trafikken i kongeriket, skal dei inne i Oslo likevel ha akseptert at Sogn og Fjordane kan ha fire kommunar alt i alt. Det skjedde under eit oppsummerande møte 1. april i år.
Så her er det framlegget derfrå som ikkje skal gjerast kjent før etter kommunestyrevalet neste år:

KYSTKOMMUNEN: Bremanger, Flora, Askvoll, Fjaler, Hyllestad, Solund og Gulen. ). Ca. 27.000 innbyggarar.
(Adminstrasjonssenter: ASKVOLL

NORDKOMMUNEN: Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal og Stryn. Ca. 23.000 innbyggarar. (Administrasjonssenter: NORDFJORDEID).

MIDTKOMMUNEN: Gloppen, Jølster, Førde, Naustdal og Gaular. Ca. 26.000 innbyggarar. (Administrasjonssenter: VASSENDEN i Jølster)
NB: For å få førdianarane med på dette, er Vassenden vald som senter framfor Skei i den nye storkommunen Men notatet opnar óg for å byggje opp eit slikt senter i Ålhusdalen. Det må i så fall skje etter ei teiking av den gamle Borga til Hugleiksson, vert det sagt i notatet.)

SOGNEKOMMUNEN: Luster, Årdal, Lærdal, Sogndal, Aurland, Vik, Leikanger, Balestrand og Høyanger. Ca. 34.000 innbyggarar. (Administrasjonssenter: SOGNDAL)

Som de ser, er det berre SOGNEKOMMUNEN som stettar kravet til 30.000 innbyggarar. Det skal difor finnast dei i Oslo som ønskjer å jamne ut dette mistilhøvet mellom kommunane ved å overføre Høyanger til alternativet KYSTKOMMUNEN.

Det vert i notatet elles sterkt understreka at dette framlegget til kommuneregulering IKKJE må bli offentleg kjent før etter valet neste haust.
Men her er det og drøftast kan det.